ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม >> กิจกรรม ทบ.

กิจกรรม ทบ. ดูทั้งหมด

กองทุนสื่อ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 แล้ว

19 ม.ค. 2564

Sorrana view 1230

กองทุนสื่อ  เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 แล้ว     ยื่นขอผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่  20 มกราคม -19 กุมภาพันธ์ 64
                ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เปิดเผยว่า ในวันนี้ (18 ม.ค.64) นายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 แล้ว


                  โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะเปิดรับโครงการหรือกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 – 19 กุมภาพันธ์ 2564  ภายในเวลา 16.30 น.  ทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th    ทั้งนี้ ดร.ธนกร กล่าวว่า  คำขอรับการสนับสนุนต้องแสดงรายละเอียดการดำเนินงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งเป้าหมาย ผลลัพธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม 
โดยต้องเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
                สำหรับการจัดสรรทุนประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณไม่เกิน 300 ล้านบาท  แบ่งการให้ทุนออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.  การให้ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท
-กลุ่มเด็กและเยาวชน  วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
-กลุ่มผู้สูงอายุ วงเงินไม่เกิน   20 ล้านบาท
-กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส วงเงินไม่เกิน  20 ล้านบาท
-กลุ่มประชาชนทั่วไป  วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
  2.  การให้ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท 
- โครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
 - โครงการหรือกิจกรรมขนาดกลาง  วงเงินไม่เกิน  100 ล้านบาท  สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอขออนุมัติวงเงินตั้งแต่  5,000,001- 20,000,000 บาท  แยกเป็นโครงการหรือกิจกรรมตามประเด็น ประเด็นละ 25,000,000 บาท ดังนี้
- การเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง
- การสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว    
- การสร้างจิตสำนึกผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
- การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ    
-  โครงการหรือกิจกรรมขนาดเล็ก  วงเงิน 50 ล้านบาท  แยกเป็นโครงการหรือกิจกรรมตามประเด็น ประเด็นละ 10,000,000 บาท ดังนี้
- การทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติ
- การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม
- วัฒนธรรมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- การสร้างสื่อเพื่อเชิดชูบุคคลที่ทำความดี
- โทษและความเสี่ยงของสื่อออนไลน์
3.โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท  


มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมสำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนที่เป็นภาคีเครือข่ายหรือผู้ผลิตสื่อที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และมีวัตถุประสงค์โครงการหรือกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 21 (13)
            ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทาง  เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th   ติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า รายละเอียดต่างๆ  ได้ทางโทรศัพท์  02-273-0116-9  และเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

#TV5HD1 #NewMedia 

#TV5HD1 #NewMedia

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0000027454 ครั้ง
ช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-238-8555

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.