ไฟว์ออนแอร์ >> วาไรตี้

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ ดูทั้งหมด

รายการ ซุปตาร์คิดส์ติดดาว

26 ม.ค. 2564

Natcha view 75

- ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และไหวพริบในการแก้ปัญหา

- ให้ความรู้กับเด็กอย่างมีเหตุผลและเข้าใจง่าย ทําให้เด็กมีความรู้มากยิ่งขึ้น โดยรายการเน้นให้ประโยชน์จากการทํากิจกรรมง่ายๆ ที่เด็กๆ
สามารถหาสิ่งของทําตามได้ง่ายๆ รอบตัว เพื่อให้เด็กๆ สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้

- ส่งเสริมให้เด็กรู้จักความสามัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรู้การให้อภัยซึ่งกันและกันหากเกิดความผิดพลาด เป็นการปลูก
จิตสํานึกให้เด็กๆ จากจุดเล็กๆ ไปสู่สังคมโลกกว้างในอนาคต

- ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง และน้องๆ ที่มาร่วมรายการ ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน เช่น การแข่งขันทําอาหารใน
รายการ การได้มีโอกาสไปทํางานในสถานที่สําคัญต่างๆ ร่วมกัน

ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 14.05 - 14.30 น.

พิธีกรดำเนินรายการ

ด.ญ.รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ ชื่อเล่น น้องอินเตอร์

ด.ญ.กุลฑีรา ยอดช่าง ชื่อเล่น น้องอันดา

#TV5HD1 #NewMedia

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0000027459 ครั้ง
ช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-238-8555

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.