ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม >> หน่วยงานและเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ดูทั้งหมด

ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564

9 มิ.ย. 2564

Chewachead view 347

 

 

ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564

สภากาชาดไทย ชวนคนไทยบริจาคโลหิต ช่วยโลกพ้นวกฤติ ขาดโลหิต ในวนผู้บริจาคโลหิตโลก 2564  ระหว่าง
วันที่ 12-17 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต
ในเขตกรุงเทพฯ และภาคบริการโลหิตแห่งชาต 12 แห่งทั่วประเทศ รับ “เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก” เป็นที่ระลึก 
รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวว่าวันที่ 14  มิถุนายนของทุกป กำหนดให้
เป็น วันผู้ บริจาคโลหิตโลก เพื่ อระลึ กถึง ดร. คาร์ ล แลนด์สไตเนอร์  แพทย์ ชาวออสเตรียผู้ ค้นพบหมู่ โลหิตระบบเอบีโอ เป็น     
ครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ในป ค.ศ.
1930  ในการน องค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ( IFRC) สหพันธ์    
ผู้ บริ จาคโลหิตระหว่ำงประเทศ ( FIODS) และสมาคมบริ การโลหิตระหว่ำงประเทศ ( ISBT) เชญชวนให้สภากำชาดทั่ วโลก     
จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก
เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2547 และจัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 17  
ในปี พ.ศ. 2564 มีคำขวญวา “Give blood and Keep the World Beating - ให้โลหิต ช่วยโลก พ้นวกฤติ”
เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตมีส่วนร่วมในการชวยชวิตผู้ปวยด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพิ่มจำนวนการบริจาค
โลหิต ชวยให้มีโลหิตสำรองเพิ่มระหว่าง การระบาดของ COVID-19 ซึ่งในปีนี้ จัดเป็นสัปดาห์วันผู้ บริจาคโลหิตโลก ระหว่าง
วันที่ 12-17 มิถุนายน 2564 ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ “เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก” เป็นที่ระลึก

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรดูนังต์ 
 • ลงทะเบียนบริจาคโลหิตออนไลน์ วันละ 500 คน 
   เว็บไซต http://bdbooking.nbc.in.th
 • เดินทางเข้ามาบริจาคโลหิตตามปกติ วันละ 1,000 คน 
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง 
• ภาคฯ จ.ลพบุรี
• ภาคฯ จ.ชลบุรี
• ภาคฯ จ.ราชบุรี
• ภาคฯ จ.นครราชสีมา
• ภาคฯ จ.ขอนแก่น
• ภาคฯ จ.อุบลราชธานี
• ภาคฯ จ.นครสวรรค์
• ภาคฯ จ.พษณุโลก
• ภาคฯ จ.เชียงใหม่
• ภาคฯ จ.นครศรีธรรมราช
• ภาคฯ จ.สงขลา
• ภาคฯ จ.ภูเก็ต 
• เปลี่ยนกรอบภาพ Profile Facebook
เฉลิมฉลองเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก
2564
• โพสต์ แชร์ โชว์ เสื้อยืดวันผู้บรจาค
โลหิตโลก ปีใดก็ได้พร้อมนิยามคำว่า 
  “ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤต” 
   โพสต์ลง Facebook ติด Hashtag
#WBDD2021 ตั้งค่าเป็นสาธารณะ  
จับฉลากผโชคดี 100 รางวัล
   รับ “ตุ๊กตาหนูแดงลมลุก” เป็นที่ระลึก 
หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง 
 • สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค)
 • บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) 
 • เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ, งามวงศ์วาน 
 • ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม 
โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตในเขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลภมิพลอดุลยเดช
 • โรงพยาบาลสมเดจพระปิ่นเกล้า
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทยพระมงกฎเกล้า 

 

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0002203028 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.